vissza az aktualitások listájához

Získajte k nákupu 100% úrokov späť!

Spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s. v spolupráci s e-shopom PreSpánok pre svojich zákazníkov pripravila akciu, vďaka ktorej si zákazníci môžu nakúpiť matrace, postele a doplnky na splátky a zaplatené úroky im budú vrátené späť.

Akciu s vrátením úrokov je možné realizovať výhradne prostredníctvom produktu „100% úrokov späť“, ktorý nájdete vo splátkovej kalkulačke pri nákupe cez e-shop PreSpánok.

Ponuka platí do 31.12. 2015

Podmienky vrátenia úrokov

 1. Klient uzavrie úverovú zmluvu na produkt typu viď Cenník produktu.

 2. Klient uhradí v poriadku a včas splátky uvedené na zmluve. Klient nesmie mať dlh po splatnosti voči spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s.

 3. Najneskôr do 4 mesiacov od dátumu splatenia úveru pripíše Home Credit Slovakia čiastku vo výške 100% zaplatených úrokov na kreditnú kartu klienta.

 4. Vrátená čiastka sa bude rovnať výške100% zaplatených úrokov, nezahrňuje prípadné poistenie.

 5. Klientom, ktorí aktívnu kreditnú kartu našej spoločnosti majú, bude čiastka pripísaná na úverový účet k tejto karte. Ostatní klienti od nás obdržia novú kreditnú kartu.

 6. Podrobnejší popis podmienok obsahuje dokument Podmienky vrátenia zaplatených úrokov. Tento dokument vytlačte a odovzdajte klientovi spolu zo zmluvou.

Cenník produktu

 Typ úveru

I100SPATE

I100SPATF

I100SPATG

 Platba v hotovosti

 od 0%

 Dĺžka splácania

12 mesiacov

15 mesiacov

20 mesiacov

 % mesačnej splátky (z výšky úveru)

9,54328 %

7,89947 %

6,27917 %

 Výška úveru

 minimálna

 80€

 maximálna

 3500€

 Dátum prvej splátky (od dátumu schválenia zmluvy)

 o 1 mesiac

 Poplatok za poskytnutie úveru

 0% z výšky úveru

Podmienky vrátenia zaplatených úrokov

 1. Klientovi vzniká nárok na vrátenie 100% zaplatených úrokov (ďalej len „bonus“), za predpokladu, že uzatvoril úverovú zmluvu typu *100SPAT* so spoločnosťou Home Credit Slovakia (ďalej len Spoločnosť) a že spláca a splácal všetky svoje záväzky z úverových zmlúv poskytnutých mu spoločnosťou riadne a včas.

 2. Bonus bude klientovi po úhrade poslednej splátky dohodnutej v zmluve pripísaný k dobru úverového účtu vedeného Spoločnosťou k platobnej (kreditnej/úverovej) karte vydanej Spoločnosťou klientovi.

 3. Ak je karta v okamihu úhrady poslednej mesačnej splátky dohodnutej v zmluve aktívna, bude bonus klientovi pripísaný na úverový účet k tejto karte najneskôr do 4 mesiacov. Ak doposiaľ nedošlo k aktivácii karty, je bonus klientovi pripísaný na príslušný úverový účet danej karty v mesiaci nasledujúcom po jej aktivácii.

 4. V prípade, že klient je v okamihu vyhodnotenia splnenia podmienok držiteľom viacerých platobných kariet vydaných Spoločnosťou, pripíše Spoločnosť na základe vlastného rozhodnutia bonus na úverový účet vedený k niektorej aktívnej platobnej karte.

 5. V prípade, že klient v okamihu vyhodnotenia splnenia podmienok nemá so Spoločnosťou uzatvorenú zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej je Spoločnosť oprávnená zaslať klientovi kartu, Spoločnosť je oprávnená poskytnúť bonus iným ako vyššie uvedeným spôsobom.

 6. Nárok na čerpanie bonusu zaniká, ak klient sumu, ktorá mu bola pripísaná Spoločnosťou na jeho úverový účet, nevyčerpá najneskôr do 12 mesiacov odo dňa jej pripísania, resp. odo dňa zaslania výzvy k aktivácii neaktívnej karty pre možné pripísanie bonusu, ak klient nemá žiadnu aktívnu kartu, na ktorú by bolo možné sumu vo výške uhradených úrokov pripísať. Nevyčerpaná suma môže byť po uplynutí uvedených 12 mesiacov z úverového účtu odpísaná.

 7. Spoločnosť nie je povinná bonus poskytnúť, ak klient uviedol v žiadosti o úver nepravdivé údaje.

 8. Nárok na výplatu bonusu nevznikne, pokiaľ nie je možné klientovi kartu zaslať v dôsledku odvolania súhlasu s oslovovaním s ponukou obchodu a služieb.

 9. Ak nemôže byť bonus klientovi poskytnutý vyššie uvedeným spôsobom, alebo ak klient nesplní niektorú podmienku pre jeho poskytnutie, je Spoločnosť oprávnená poskytnúť bonus aj iným ako vyššie uvedeným spôsobom.