AZ ALVÁSÉRT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság e-shop általános szerződési feltételei 

 
AZ ALVÁSÉRT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, cégjegyzékszáma: 08-09-012709, székhelye: 9023 Győr, Mester utca 1., nyilvántartja: Győri Törvényszék Cégbírósága (a továbbiakban „AZ ALVÁSÉRT“ illetve „Eladó“). Elérhetőségei: +36306880908; [email protected] Az Eladó üzleti tevékenységének helye megegyezik a fióktelepekkel. 

I. Alapvető rendelkezések 

 1. AZ ALVÁSÉRT egy korlátolt felelősségű gazdasági társaság, amelynek tevékenységi körébe az alábbiak tartoznak: bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme; textil-kiskereskedelem; takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme; bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme; csomagküldő, internetes kiskereskedelem; egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem; közúti áruszállítás; raktározás, tárolás; egyéb kiadói tevékenység; adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás; egyéb monetáris közvetítés; m.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés; egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység; üzletvezetés; üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás; reklámügynöki tevékenység; médiareklám; m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység; telefoninformáció; konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése; m.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás. 

 1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban „üzleti feltételek“ vagy „ÁSZF“) AZ ALVÁSÉRT Kft. és a Vevő között létrejött minden áruértékesítésről és szolgáltatásról szóló szerződés elválaszthatatlan szerves részét és mellékletét képezik, ez által részesei lesznek a szerződő felek közti szerződéses viszonynak.  

Jelen ÁSZF elérhető az Eladó weboldalán az alábbi elérhetőségen: https://www.azalvasert.hu. Az Eladó biztosítja a Vevő részére jelen ÁSZF megismerhetőségét minden, a Vevő által kötni kívánt szerződés megkötése előtt. Az Eladó weboldalán kizárólag jelen ÁSZF elolvasását és elfogadását követően van lehetőség szerződés megkötésére. Az ÁSZF másolatát az Eladó a megrendelés visszaigazolásának mellékleteként megküldi a Vevő által megadott e-mail címre. 

A fogyasztónak minősülő Vevő a megrendelés leadásával kifejezetten beleegyezik, hogy részére az Eladó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatást papíron való közlés helyett más adathordozón – e-mailen keresztül – közölje, valamint a szerződés megkötését is ilyen módon igazolja vissza. 

Jelen ÁSZF a 2013. évi V. törvény (Ptk.) által biztosított keretek között eltér a Ptk. szabályaitól. Jelen ÁSZF bármely rendelkezésének – akár jövőbeli jogszabályi változás miatti – érvénytelensége nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen rendelkezés helyébe a jogszabály által meghatározott rendelkezés lép. 

Amennyiben a Vevővel kötött egyedi szerződés valamely rendelkezése eltér jelen ÁSZF rendelkezéseitől, úgy az egyedi szerződés rendelkezései alkalmazandóak. 

 1. A jelen üzleti feltételek szempontjából a Vevő alatt a fogyasztót vagy vállalkozót értjük. 

Fogyasztó alatt a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott fogalmat értjük: fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

II. Az áru jelölése 

Az egyes áruk, termékek megjelölését, árát és lényeges tulajdonságait az adott áru termékleírása tartalmazza. A feltüntetett ár az adókat tartalmazza, de az egyéb, esetleges díjakat – különösen szállítási díj – nem. 

III. Szállítási határidő 

Az egyes termékekre vonatkozó szállítási határidők a termékleírásban szerepelnek az Eladó web-áruházában. A szállítási határidő a megrendeléstől kell számítani, kivéve, ha jelen ÁSZF másképp rendelkezik. Amennyiben a Vevő több, eltérő szállítási határidővel rendelkező terméket rendel meg, az egyes szállítási határidők közül a leghosszabb kerül alkalmazásra, kivéve, ha a Vevő az egyes termékek külön szállítását igényli. Amennyiben a szállítást vis maior, illetve más, az Eladó ellenőrzési körén kívül eső körülmény akadályozza, a szállítási határidő e körülmény időtartamával meghosszabbodik. 

A termékleírásban megadott szabványmérettől eltérő méretű termék megrendelése esetén a szállítási határidő a Vevő által fizetett előleg Eladó számláján való jóváírásának napjától kezdődik. Az előleg a Vevő által fizetendő ellenértékbe beszámít. Előlegfizetés esetén az Eladó alábbi számlaszámára kell teljesíteni: OTP Bank Nyrt: 11737007-23717532-00000000 

IV. A vételár megfizetése 

Az áru megfizetése az alábbiak szerint történhet meg: 

 • utánvétellel vagy készpénzben 

 • bankkártyás fizetéssel kiszállítónál 

 • átutalással számlára (előre) 

A megrendelés leadása előtt az Eladó web-áruháza automatikusan, tételesen feltünteti a Vevő által fizetendő összeget. 

Utánvéttel 

A Vevő készpénzzel kifizeti az árut annak a megadott címre való kézbesítésekor, vagy személyes átvételekor. Ennél a fizetési módnál …,- Ft díjat számolunk fel. 

Utalás számlára 

E fizetési mód esetén a Vevő által a megrendeléskor megadott e-mail címre megküldjük az elektronikus úton kiállított számlát. A számla tartalmazza a fizetési feltételeket. Az áru szállítási határideje azon a napon kezdődik, amikor a Vevő által fizetett összeg jóváírásra kerül az Eladó számláján. Ennél a fizetési módnál díjat nem számolunk fel. 

Az előre fizetés esetére számlaszámunk a következő: OTP Bank Nyrt: 11737007-23717532-00000000 

Az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. 

V. Árukibocsátás és szállítás 

Az egyes termékek kiszállítása díjköteles a vonatkozó szállítási mód szerint: 

 • GLS: …,- Ft 

 • Top Trans: …,- Ft 

 • Futárszolgálat kicsi csomag: 1880,- Ft 

 • Futárszolgálat nagy csomag: 7650,- Ft 

 • AZ ALVÁSÉRT szállítás: 12250,- Ft (Comfort változat), 24500,- Ft (Supreme változat), 43700,- Ft (VIP változat).  

Az egyes változatokról további tájékoztatás az Eladó honlapján érhető el. https://www.azalvasert.hu 

Fenti szolgáltatási díjak mellett a termékleírásban megadott szabványmérettől eltérő méretű termék esetén …,- Ft díj kerül kiszámlázásra. Ha a fuvarozó több terméket egyszerre szállít ki, úgy a szállítási díj, beleértve a szabványmérettől eltérő méretű termék díját is, csak egyszer kerül számításra és számlázásra. 

Az áru betárolása után dolgozónk kapcsolatba lép Önökkel és tájékoztatást nyújt a tervezett kiszállítási napról (telefon vagy e-mail útján). A szállítási lehetőség közül a megrendelés leadásakor a Vevő választ az Eladó web-áruházában felkínált lehetőségek közül. Ha a küldemény jellege miatt nem lehetséges az árut a Vevő által kiválasztott szolgáltatással kiszállítani, az Eladó a Vevőt e-mailben vagy telefonon tájékoztatja a szállítási mód megváltozásáról. A szállítási mód megváltozása esetén a megváltozással járó többletköltségeket az Eladó jogosult a Vevőnek kiszámlázni. 

VI. A reklamációkezelés és az áru visszaküldése 

 
Az átvétel előtt jogában áll az árut alaposan ellenőrizni. Ajánljuk, hogy a küldeményt csak akkor vegyék át, ha sehol sem sérült.  

Semmi esetre sem javasoljuk a gépjárművezetőnek aláírni a szállítólevelet, amíg az áru állapotát nem ellenőrizték alaposan, a csomagolás alatt is!  

Sérült termék esetén a gépjárművezetővel azonnal meg kell írni a kárfelvételi jegyzőkönyvet. 

 
A Vevőnek jogában áll indokolás nélkül elállni a szerződéstől, az áru átvételétől számított 14 napon belül. Amennyiben a szerződés tárgya több áru, vagy az áru szállítása részletekben történik, a fenti 14 napos határidő az utolsó részlet vagy áru Vevő, vagy az általa megjelölt harmadik személy (ide nem értve a fuvarozót) általi átvételétől kezdődik. 

A Vevő nem élhet a fenti indokolás nélküli elállási joggal, ha a szerződés tárgya olyan nem előre gyártott termék, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, illetve olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak. A Vevő ettől függetlenül élhet olyan elállási joggal, amelyet számára a Felek közötti egyedi megállapodás, jelen ÁSZF, vagy olyan jogszabályi rendelkezés biztosítja, melynek alkalmazását az egyedi megállapodás vagy jelen ÁSZF nem zárja, illetve nem zárhatja ki. 

Az elállás az Eladóval való közléssel hatályosul. Az elállást az Eladó alábbi elérhetőségein lehet közölni:  

 1. postacím: 9023 Győr, Mester utca 1. 

 1. e-mail: [email protected] 

 1. telefonszám: +36306880908 

Az elállás közölhető alaki kötöttség nélkül egyértelmű nyilatkozattal. 

A 14 napos határidő megtartottnak minősül, ha annak utolsó napján postára adta az elállást tartalmazó nyilatkozatot a Vevő. 

A Vevő elállása esetén az Eladó az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatérít minden, Vevő által kifizetett összeget, a szállítási költséget és minden egyéb díjat is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az Eladó által felkínált szokásos fuvarozási módoktól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során az Eladó a Vevő fizetési módjától függetlenül a Vevő bankszámlájára utalja vissza a pénzt. Fogyasztónak minősülő Vevő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten beleegyezik, hogy a neki visszajáró összeget az Eladó más módon (visszautalással) térítse vissza, mint amilyen fizetési módot a fogyasztónak minősülő Vevő igénybe vett. A visszautalással kapcsolatban az Eladó nem érvényesít a Vevővel szemben költségigényt. 

A Vevő elállása esetén a Vevő köteles az árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül az Eladó részére visszaküldeni. A visszaküldéssel kapcsolatos közvetlen költségeket a Vevő viseli. 

Az Eladó az árut a saját költségén elszállítja, ha az áru a fogyasztónak minősülő Vevő részére leszállításra került és az áru jellege nem teszi lehetővé a szokásos postai úton történő szállítást. A fogyasztónak nem minősülő Vevő esetén az Eladó az árut a Vevő költségén szállítja el. 

A Vevő kizárólag a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.  

 
A Vevő távolsági kommunikációs eszközeinek költségeit a Vevő viseli, míg az Eladó távolsági kommunikációs eszközeinek költségeit az Eladó viseli. A jelen ÁSZF alapján kötött adásvételi szerződést az Eladó megküldi a Vevő által megadott e-mail címre, és elektronikus formában tárolja. Az adásvételi szerződés nyelve a magyar, a szerződés más nyelven való megkötése csak a szerződő felek megállapodása alapján lehetséges. 

A reklamációkezelés rendje 

 1. A hibás teljesítés jogkövetkezményeit a Ptk. 6. könyv XXIV Fejezet tartalmazza. A Vevő jogosult a Ptk. alapján a szavatossági igényeit a szerződés teljesítésének időpontjától számított 1 éven belül érvényesíteni, kivéve, ha az Eladó és a Vevő ennél hosszabb időtartamban állapodtak meg. Ha a Vevő fogyasztó, a kellékszavatossági igény érvényesítésére 2 év áll rendelkezésére. 

 1. A kellékszavatosság nem vonatkozik a rendeltetésszerű használat során bekövetkezett állagromlásra, valamint az áru nem rendeltetésszerű, illetve a használati utasítással ellentétes használatából fakadó károkra, és harmadik személyek károkozására. Nem minősül hibás teljesítésnek természetes eredetű anyagoknál, textil- és műanyagoknál és lakkozott felületeknél a szokásosnak tekinthető szín- vagy szerkezeti különbség. Nem minősül hibának a bútoroknál és matracoknál a méretkülönbség a termékleírásban, vagy Eladó által külön jelzett tűréshatáron belül. Matracok esetén a matrac címkéjén feltüntetett méretektől való eltérés a szélességnél +/- 2,5% és a hosszúságnál +/- 2% lehet. A csökkentett áron értékesített dolgok esetében az Eladó nem felel azokért a hibákért, amelyek az árcsökkentés alapjául szolgáltak. Nem minősül hibás teljesítésnek, ha a hibát a Vevő a megrendeléskor ismerte, vagy ismernie kellett. Használt áru esetén a fogyasztónak nem minősülő Vevő szavatossági igénnyel nem élhet. Ha Vevő fogyasztó, használt áru esetén csak 1 éven belül érvényesítheti szavatossági igényeit. 

 1. Kellékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek a hibát haladéktalanul közölnie kell az Eladóval, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:  

 1. postacím: 9023 Győr, Mester utca 1. 

 1. e-mail: [email protected] 

Fogyasztónak minősülő Vevő esetén a hiba észlelésétől számított két hónapon belül közölt hibát az Eladó késedelem nélkül közöltnek tekinti. 

 1. Hibás teljesítés esetén a Felek megállapodás szerint alkalmazzák a Ptk. által meghatározott jogkövetkezményeket. Jelentéktelen hiba esetén a Vevő nem állhat el a szerződéstől, és – fogyasztónak minősülő Vevő kivételével – nem követelhet árleszállítást. Amennyiben a Felek között megegyezés nem jön létre, a Felek a Ptk. szabályait rendelik alkalmazni, kivéve, ahol jelen ÁSZF vagy az egyedi megrendelés attól eltér.  

 1. Amennyiben a Felek árleszállításban állapodtak meg (vagy egyébként árleszállítás került alkalmazásra), az árleszállításra okot adó hiba miatt további szavatossági igény nem érvényesíthető. 

 1. Hiba közlése esetén – ha az Eladó a hibás teljesítést vitatja – a Felek közösen kijelölnek egy független szakértőt, aki megvizsgálja az árut, különösen annak érdekében, hogy megállapítsa, valóban hibás-e és, hogy a hiba már a teljesítéskor fennállt-e. A Felek a szakértő véleményét elfogadják. Amennyiben a szakértő hibás teljesítést állapít meg, a szakértő költségeit az Eladó viseli, ha a szakértő nem állapít meg hibás teljesítést – akár azért, mert az áru nem hibás, akár azért, mert a hiba a teljesítés után keletkezett – a szakértő költségeit a Vevő viseli. Ha a Ptk. másképp nem rendelkezik a teljesítés nem minősül hibásnak, ha a szakértő nem képes megállapítani, hogy az áru hibás-e, vagy, hogy a hiba a teljesítéskor fennállt-e. Fogyasztónak minősülő Vevő esetén az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztónak minősülő Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A szakértő véleménye e vélelmet megdöntheti. 

 1. Fogyasztónak minősülő Vevő termékszavatossági igénnyel is felléphet, ha az Eladó által eladott ingó áru hibás. A termékszavatosság szempontjából az áru akkor hibás, ha nem felel meg az Eladó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik az Eladó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igény érvényesítése során a fogyasztónak minősülő Vevő az áru kijavítását, illetve kicserélését kérheti. A termékszavatosság az Eladót az áru forgalomba hozatalától számított 2 évig terheli. A Vevő párhuzamosan kellékszavatossági és termékszavatossági igénnyel nem léphet fel, a kicserélt, illetve kijavított áru tekintetében azonban élhet kellékszavatossági igénnyel. 

 1. Az Eladó jótállást – jótállás esetén a jótállási idő alatt az Eladó kötelezettsége bizonyítani, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett – jelen ÁSZF alapján nem vállal. 

Tájékoztatási kötelezettség a fogyasztói perek bíróságon kívüli megoldásáról 

Amennyiben a Vevő fogyasztó, a szerződéssel kapcsolatos viták során a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint fordulhat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez. A békéltető testület megkísérli egyezség létrehozását a Felek között. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak az alábbi honlapon: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

A fogyasztónak minősülő Vevő fordulhat továbbá az Eladó székhelye szerint illetékes Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testülethez:  

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 

Fax száma: (96) 520-218 

Elnök: Horváth László 

E-mail cím: [email protected]  

A fogyasztó továbbá panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság a 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján elsőfokon a járási hivatal, másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóságokról részletes információ az található itt: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4535; valamint az egyes járási hivatalok az alábbi honlapon kereshetőek: https://jarasinfo.gov.hu/.  

VII. Figyelmeztetés a személyes adatok védelmére vonatkozóan 

Az Eladó a természetes személy Vevők személyes adatait (különösen: név, e-mail cím, lakcím) kezeli a természetes személy Vevőkel kötött szerződések teljesítése során, illetve azután is, a törvényben meghatározott ideig. 

Az Eladó nem természetes személy Vevők esetén kezeli a nem természetes személy Vevő kapcsolattartójának a nem természetes személy Vevő által megadott személyes adatait (különösen: név, e-mail cím).  

Az adatkezelésről, beleértve az érintettek jogait és jogorvoslati lehetőségeit, részletes tájékoztatást ad az Eladó az Adatvédelmi Tájékoztatójában. A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről, illetve a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről szintén az Adatvédelmi Tájékoztatóban ad tájékoztatást az Eladó. 

VIII. Távoli kommunikációs eszközök használatának költsége 

A Vevőnek az adásvételi szerződés megkötésére az Eladó web-áruházában van lehetősége. A Vevőnek az adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a távközlési eszközök használatakor felmerülő költségeit (az internetkapcsolat költsége, illetve az esetleges telefonhívás költsége) a Vevő saját maga viseli. Az Eladó emelt díjas szolgáltatást nem működtet, a Vevőt az előfizetői szerződésében meghatározott díjakon kívül további díjjal nem terheli. 

IX. A szerződés időtartama 

A jelen ÁSZF alapján megkötött szerződések a jelen ÁSZF-ben, illetve a Felek egyedi megállapodásában meghatározottak szerint teljesülnek. Jogszabály, jelen ÁSZF, vagy a Felek megállapodása rendelkezhet úgy, hogy egyes rendelkezések a szerződés teljesítését követően is, határozott, vagy akár határozatlan ideig alkalmazandóak. 

A fogyasztónak minősülő Vevőt kötelezettségeinek legrövidebb időtartama jelen ÁSZF alapján megegyezik az áru szállítása idejével. 

X. Záró rendelkezések  

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 165. § (1) bekezdése alapján az Eladó minden gazdasági műveletről eseményről bizonylatot (számlát) állít ki. 

A jelen ÁSZF rendelkezései 2019. június 01. napjától vannak érvényben. 

A következő link alatt lehetősége van letölteni az általános szerződési feltételek jelenlegi megfogalmazását (PDF)

Az  általános szerződési feltételek letöltése